Showing posts with label ΑΠΟΔΗΜΟΙ. Show all posts
Showing posts with label ΑΠΟΔΗΜΟΙ. Show all posts

Tuesday, December 5, 2017

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ. .Του Βασίλη Τσαπαλιάρη*

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ
Κοινωνιολόγος, Εκδότης, Επιστ. Ερευνητής
της Γεν.Γραμ. Απόδημου Ελληνισμού

Oπτικές και απόψεις 
για το ρόλο  και τη 
συμβολή της Εκκλησίας 

Η Εκκλησία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποτελεί μια συνεχή παρουσία,  υπεισέρχεται με πολλούς τρόπους στην σύγχρονη πραγματικότητα, παρά την πτώση του θρησκευτικού συναισθήματος και την ιεράρχηση κατ` εξοχήν  με κοσμικά κριτήρια  του σύγχρονου κόσμου.
Η παρουσία της στο χρόνο και στο χώρο, μπορεί να ιδωθεί ή και να  αποτιμηθεί από διάφορες κύριες ή δευτερεύουσας σημασίας οπτικές. Στην ελληνική περίπτωση από την οπτική της συμβολής της στη διαμόρφωση και τη διατήρηση της εθνικής συνείδησης και τις αντινομίες που παρουσίασε επί τουρκοκρατίας σε σχέση με τα αιτήματα της εθνικής χειραφεσίας. Από τις σχέσεις της με την οθωμανική εξουσία, το ειδικό ιδεολογικό βάρος των διδαχών της,  την απήχηση τους στην θρησκευτική και κοινωνική συμπεριφορά των πιστών, αλλά και την πολιτική στάση τους απέναντι στην οθωμανική εξουσία. Από άλλες περισσότερο ή λιγότερο ενδιαφέρουσες οπτικές: από την σύγκρουση του χριστιανισμού με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, από την εξ ορισμού θέση και υπερεθνική αποστολή της Εκκλησίας.  Τη δογματική διδασκαλία της, την συμβολή της στην ελληνική παιδεία  και την αποτροπή εξισλαμισμού των ελληνικής καταγωγής πληθυσμών, που ορισμένοι τονίζουν εμφατικά. Ή τέλος από την ιστορική οπτική της παρουσίας της ως ρυθμιστικού  παράγοντα στην κοινοτική οργάνωση επί οθωμανικής αυτοκρατορίας, όπως και σήμερα στην περίπτωση της κοινοτικής οργάνωσης του Ελληνισμού της Διασποράς.
Ι. Αντικρουόμενες  απόψεις
   Εξετάζοντας εδώ, κατά κύριο λόγο την παρουσία της στον ιστορικό κόσμο της οθωμανικής αυτοκρατορίας και της εθνικής εθνεγερσίας, επικρατέστερη ως τώρα άποψη  αποτελεί αυτή που θεωρεί ότι η Εκκλησία συντηρούσε την εθνική συνείδηση και εξαγίαζε την εξέγερση εναντίον των αλλοθρήσκων. Ωστόσο, αποτελεί άποψη που φαίνεται να χάνει συνεχώς έδαφος από την συνεχώς ανανεωμένη ιστορική έρευνα και την αναψηλάφηση των δεδομένων. Μια από τις πολλές διιστάμενες, αλλά ανερχόμενες  απόψεις για τον ρόλο και τη συμβολή της Εκκλησίας επί τουρκοκρατίας εμφανίζεται να υποστηρίζει, πως αντίθετα με την άποψη ότι η Εκκλησία συντηρούσε την εθνική συνείδηση και εξαγίαζε την εξέγερση εναντίον των αλλοθρήσκων,  αντιθέτως, ο ελληνικός λαός, ασπαζόμενος τις δογματικές διδαχές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, παρουσιάζεται να  δέχτηκε με χριστιανική εγκαρτέρηση την τουρκική κατάκτηση. Μάλιστα, ως έχει λεχθεί, ως «παιδείαν Θεού διά τας αμαρτίας ημών», παρά ως μια εθνική καταστροφή που υπαγόρευε την αντίσταση των χριστιανών στους Οθωμανούς κατακτητές και την στήριξη σε αυτό τον αγώνα της Εκκλησίας ως υποτιθέμενης «μητέρας-τροφού» του έθνους. «Την αντίληψη αυτή», ως «παιδείας Θεού» όπως αναφέρεται σε σχετική προσέγγιση, «είχε υιοθετήσει ή υπαγόρευε η Ανατολική Εκκλησία, ακολουθώντας την πανάρχαιη εβραιοχριστιανική αντίληψη για τον ρου της ανθρώπινης ιστορίας» ( Πατρινέλης Χ., 1998: 60)
   Ο Ν. Σβορώνος, στο έργο του Το Ελληνικό έθνος. Γένεση και Διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού (2004), παρότι σε πολλά σημεία αποδίδει αρνητικά πρόσημα στο ρόλο του χριστιανισμού θεωρώντας ότι η αποδοχή και η επικράτηση του προκάλεσε βαθμιαία εξασθένιση της συνείδησης του Ελληνισμού , σε άλλο σημείο φαίνεται να θεωρεί θεμελιακή τη συμβολή της Εκκλησίας στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας. Υπό το πρίσμα της συμβολής της στην ελληνική παιδεία, της αποτροπής εξισλαμισμού των ελληνικών πληθυσμών και του γεγονότος ότι η εθνική ιδέα συνδέθηκε  με τη χριστιανική ορθοδοξία και την  Εκκλησία (Σβορώνος Ν., 2004: 84).
   Είναι πράγματι γεγονός ότι εθνική ιδέα ειδικά υπό τις συνθήκες της οθωμανικής κατάκτησης υπερκεράστηκε με χριστιανικό περιεχόμενο. Ωστόσο, έχοντας υπόψη την υπερεθνική αποστολή της Εκκλησίας και το ιστορικό υπόβαθρο της σύγκρουσης της χριστιανικής θρησκείας με τον Ελληνισμό και την ελληνική σκέψη, πέραν από τα όσα οικειοποιήθηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας να θεμελιώσουν τη δογματική της, η συμβολή αυτή, ως προς την παιδεία του γένους, ασκούμενη  κατά κύριο λόγο σε σχέση με τη θρησκευτική της αποστολή, είναι προφανές ότι απέρρεε από τα εξ ορισμού  καθήκοντα και τα καλώς εννοούμενα  συμφέροντα της Εκκλησίας.  Αυτό, είναι προφανές από το έντονα θρησκευτικό περιεχόμενο που έδωσε στην παρεχόμενη ελληνόγλωσση εκπαίδευση, όπως προκύπτει από τη διδασκόμενη ύλη και την κατεύθυνση της παιδείας υπό την αιγίδα της . Υπό αυτή την έννοια, μπορούμε να πούμε ότι η παρερχόμενη από την Εκκλησία εκπαίδευση  στόχευε πρωτίστως στη χριστιανική αγωγή, στην παραγωγή και αναπαραγωγή πιστών στην Εκκλησία. Πράγμα που δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει ως τώρα την ελληνική ιστοριογραφία, έτσι που πολλοί εξαίρουν το ρόλο της, ατεκμηρίωτα σε σχέση με αυτή την παράμετρο της παρουσίας της στην ελληνική παιδεία. 
Εκτός αυτού, για την  παρεχόμενη διδασκαλία, η οποία γινόταν κυρίως από μοναχούς, από περιηγητές εκείνης της εποχής, φέρεται οι μαθητές να κατέβαλαν δίδακτρα . Από την άλλη, κατά τους δύο τελευταίους αιώνες της τουρκοκρατίας, αντιθέτως, με τα λεγόμενα της Εκκλησίας για τη συμβολή της στην παιδεία, όπως προκύπτει από τη νεώτερη  ιστορική έρευνα, «η ίδρυση και η λειτουργία των περισσότερων σχολείων του ελληνικού χώρου οφείλονται στο ενδιαφέρον των κοινοτήτων, που ανέλαβαν όχι μόνον την μισθοδοσία των δασκάλων αλλά και τη φροντίδα για την παροχή υποτροφιών στους μαθητές» (Σφυρόερας Β., 1998: 28). Πέραν δε τούτου, είναι ευρύτερα γνωστό, πως η ίδρυση και η χρηματοδότηση πλήθους σχολείων την εποχή εκείνη οφειλόταν στη γενναιοδωρία διαφόρων φιλογενών, κατά μεγάλο μέρος προερχομένων από τον παροικιακό Ελληνισμό των διαφόρων χωρών.
   Ιδωμένη από αυτή την ιδιαίτερη οπτική, η εισφορά της στην ελληνική παιδεία, εξυπηρέτησε τη διατήρηση του χριστιανισμού και την  επικοινωνία της Εκκλησίας με το ποίμνιο της, σε τελευταία ανάλυση την επιβίωση της ίδιας της Εκκλησίας. Δεν στόχευε, εξ ορισμού, εκ του αντικειμένου της αποστολής της  στην διατήρηση του ελληνισμού ως διακριτής εθνότητας, στην εξυπηρέτηση της ελληνικής εθνικής ιδέας. Ιδέα, η οποία μάλιστα υπό τις επιδράσεις του χριστιανισμού, την ανεθνική αποστολή της Εκκλησίας και τις σχέσεις της με την οθωμανική εξουσία υπέπεσε σε χειμέρια νάρκη ως προς τις μεγάλες μάζες του Ελληνισμού. Για να αναβιώσει τα νεώτερα χρόνια με την Επανάσταση του `21 υπό τις επιδράσεις των ιδεών της  Γαλλικής Επανάστασης και του Διαφωτισμού, την αστική ανάπτυξη του παροικιακού Ελληνισμού και την καθοδική και διαλυτική πορεία ισχύος της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
ΙΙ. Η συμβολή «άλλων δυνάμεων» στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης
   Είναι βέβαια γνωστό πως οι Έλληνες δεν περίμεναν την Γαλλική Επανάσταση και το Διαφωτισμό για να ξεσηκωθούν, όπως έδειξαν τα προ της Γαλλικής Επανάστασης προεπαναστατικά κινήματα.
Ο Σβορώνος αναφερόμενος σε αυτά σε σχέση με την παρουσία και τη συμβολή της Εκκλησίας, υποστηρίζει ότι  «στους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας η Εκκλησία όχι μόνο δεν ανατίθεται στα απελευθερωτικά κινήματα που υποκινούνται από τις δυτικές χριστιανικές δυνάμεις, αλλά συχνά συμμετέχει ενεργά και πολλές φορές τα κατευθύνει». (σ. 85)
 Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, αντιπαρέρχεται το γεγονός ότι τα κινήματα αυτά υπήρξαν αδύναμα, μικρής λαϊκής συμμετοχής, και όπου συμμετέχουν σε αυτά κληρικοί εμφανίζονται να συμμετέχουν αποσπασματικά, ιδία πρωτοβουλία και κατά παρέκκλιση της γραμμής νομιμοφροσύνης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα αποτυχημένα κινήματα  του Μητροπολίτη  Λαρίσης Διονύσιου (1600 και 1611). Κινήματα,  τα οποία, αν και υπήρξαν τα πιο σημαντικά στους πρώιμους χρόνους της τουρκικής κατάκτησης, αντί να τύχουν ευρείας υποστήριξης έστρεψαν εναντίον τελικά και τις μάζες, αλλά και την ίδια την Εκκλησία. Η τελευταία μάλιστα, κατά τις σχετικές ιστορικές αναφορές, τον αφόρισε , και οι άνθρωποι της τον παρώδησαν  ως «Σκυλόσοφο», παρά  την επικρατούσα άποψη ότι η Εκκλησία συντηρούσε την εθνική συνείδηση και εξαγίαζε την εξέγερση εναντίον των αλλοθρήσκων.

   Ο Σβορώνος, σε άλλο σημείο στο προαναφερόμενο έργο, προφανώς αναλογιζόμενος την πολυπλοκότητα  του ζητήματος και την ευρύτητα του περιεχομένου της εθνικής συνείδησης η οποία δεν αποτελεί μονοδιάστατο φαινόμενο, σημειώνει σχετικά ότι: «Ο πλουτισμός του περιεχομένου της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων, η προσπάθεια της αποσαφήνισης και της εναρμόνισης των διαφόρων στοιχείων που την συνθέτουν, θα γίνει ουσιαστικά από τις δυνάμεις που αναπτύχθηκαν σε αντίθεση με την τουρκική κατάκτηση και έξω από αυτήν» (Σβορώνος Ν., 2004: 92). Αυτές, ως αναφέρεται στη συνέχεια, ήταν οι αντάρτικες ομάδες που σχηματίστηκαν από τα πρώτα χρόνια της κατάκτησης, οι οποίες  αντετίθεντο  στο πνεύμα της παθητικής αντίστασης και της προσαρμογής των ηγετικών ομάδων του Ελληνισμού, κι ακόμα οι ομάδες των λογίων μεταναστών στην Δύση. Λόγιοι,  οι οποίοι καλλιεργούσαν  την ιδέα της σύνδεσης με την αρχαία Ελλάδα και την ιδέα της συνέχειας του Ελληνισμού, που, ως αναφέρει, «… είχε εν τω μεταξύ εγκαταλειφτεί από την Εκκλησία» (Σβορώνος Ν., 2004: 93). Η δράση των λογίων αυτών, όπως αναφέρει σε άλλο σημείο, «συνδέει τον Ελληνισμό και την εθνική ιδέα με το πνεύμα της δυτικής Αναγέννησης και τον ανθρωπισμό».

ΙΙΙ. Η συμβολή του παροικιακού Ελληνισμού
   Σε αντιδιαστολή με την Εκκλησία, στις «άλλες δυνάμεις»,  ιδιαίτερα ειδικό βάρος, μπορεί να λεχθεί, είχε ο Ελληνισμός της Διασποράς, ο οποίος συγκροτούσε τον κύριο κορμό της τότε αστικής τάξης διασκορπισμένος και συγκροτημένος σε ελληνικές παροικίες και κοινότητες  σε διάφορες χώρες . Το ειδικό του βάρος ήταν αναπόφευκτα μεγάλο, καθώς η ανάπτυξη του εμπορίου και η συσσώρευση κεφαλαίων στα χέρια Ελλήνων εμπόρων έδωσε την δυνατότητα να διαθέτουν αξιόλογα χρηματικά ποσά για τη γενίκευση και την άνοδο της ελληνικής παιδείας και την προετοιμασία του αγώνα. Με την ίδρυση και συντήρηση ελληνικών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων. Τόσο σε όλες τις περιοχές της ελληνικής διασποράς, όσο και στον ελλαδικό χώρο,  θεωρώντας ότι η παιδεία, με τη νεωτερική έννοια, προείχε και αποτελούσε προϋπόθεση για την εθνική χειραφεσία και την πολιτική αποκατάσταση του Ελληνισμού. Μάλιστα, η κίνηση αυτή συνδεδεμένη με την προσπάθεια εισαγωγής των νεωτερικών ιδεών του Διαφωτισμού  στην ελληνική παιδεία από την Ευρώπη και την παλιννόστηση Ελλήνων της διασποράς που είχαν φοιτήσει σε ξένα πανεπιστήμια και ανάλαβαν θέσεις διδασκαλίας,  φέρεται να αντιμετώπισε σοβαρές αντιδράσεις από την  Εκκλησία. Ως προς τα διδασκόμενα αντικείμενα (αστρονομία, φυσική, μαθηματικά,  κ.λπ. ), αλλά  και ως προς τις νεωτερίζουσες φιλοσοφικές θέσεις των διδασκόντων. Όπως. Π.χ.  του Μεθόδιου Ανθρακίτη,  τον οποίο η Ιερά Σύνοδος καταδίκασε (1723) και υποχρέωσε να καούν τα επίδικα φιλοσοφικά του τετράδια, όπως και ορισμένων διδασκόντων στην «Ηγεμονική Ακαδημία» του Ιασίου (Μοισιόδακα, κ.ά.) οι οποίοι υποχρεώθηκαν να απομακρυνθούν. (Πατρινέλλης Χ., 1998: 42-43, Αγιάνογλου Π., 1982: 19)
   Οι δράσεις των Ελλήνων αστών, ωστόσο, δεν ήταν μόνο προσανατολισμένες στην υποστήριξη της ανάπτυξης της Ελληνικής Παιδείας και των Γραμμάτων, πους τους έφερναν σε σύγκρουση με την Εκκλησία και την οθωμανική αυτοκρατορία. Το σπουδαιότερο:  όταν έφθασε η ώρα της προετοιμασίας για τον ένοπλο αγώνα και το ξέσπασμά του, οι Έλληνες της διασποράς ήταν έτοιμοι και πρόθυμοι να τον υποστηρίξουν ενεργά, ως αρωγοί στο έργο της Φιλικής Εταιρείας, αλλά και ως ένοπλοι στο κίνημα της επανάστασης του 1821. Πράγμα για το οποίο αναφέρεται με πολύ γλαφυρότητα, το 1858,  στα «Απομνημονεύματα» του ο Φωτάκος (Φώτιος Χρυσανθόπουλος,  1798-1879), υπασπιστής του Θ. Κολοκοτρώνη, ανατρέχοντας και στις περιστάσεις υπό τις οποίες κατόρθωσαν να εξεγερθούν:
 «Εις όλους τους Έλληνας», όπως γράφει ο Φωτάκος,  υπήρχε πατροπαράδοτος η ιδέα της ελευθερώσεως των… Αλλ` εχρειάζοντο και περιστάσεις να τους συντρέξουν εις τούτο βοηθητικαί και τοιαύται δεν έλλειψαν…».
«Όχι δε ολίγον εξύπνισε το πνεύμα των Ελλήνων προς την ελευθερίαν και η Γαλλική επανάστασις του 1789… βλέποντες τους άλλους Ευρωπαίους ελευθέρους και ευτυχείς και τον εαυτόν των δούλον και  καταφρονεμένον».
Κατά το 1817 άρχισαν να έρχονται εις την Ελλάδα… διάφοροι απόστολοι της Φιλικής Εταιρείας, καθώς ο μεγαλόνους Αναγνωσταράς… ο Αρχ. Γρηγόριος Φλέσσας… … έμβαιναν κάθε ημέραν εις την Πελοπόννησον, και ακατηχούσαν πρώτον όλους τους κλέπτας… έπειτα τους αρχιερείς και αυτοί μαζί με τους άλλους τους Ελληνοδιδασκάλους … ολίγον κατ` ολίγον και τους άρχοντας και τον μικρότερον λαόν» (Φωτάκος, 1858: 2-5).
Θα χρειαστούν λοιπόν, οι «άλλες δυνάμεις»,  κατά καθοριστικό δε τρόπο ο τότε Ελληνισμός της Διασποράς από τους κόλπους του οποίου προήλθε η Φιλική Εταιρεία και οι επιφανέστεροι φιλικοί για να διαμορφώσουν με καθοριστικό τρόπο τις υλικές και πνευματικές προϋποθέσεις διαμόρφωσης της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης. Να συνειδητοποιεί η ανάγκη της εθνεγερσίας και να εγερθεί συνολικά ο λαός και αναπόφευκτα ο ως τότε αδρανής κλήρος που δεν συμμετείχε ενεργά πειθαρχώντας  στην επίσημη πολιτική νομιμοφροσύνης του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην οθωμανική εξουσία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Αγιάνογλου Π., 1982, Το Πέρασμα από τη Φεουδαρχία στον Καπιταλισμό στην Ελλάδα, έκδοση του συγγραφέα, Αθήνα.
Αρβανίτη Ι. Βασιλείου, (επιθεωρητή σχολείων), Η Εκπαίδευσις των Ελληνοπαίδων επί Τουρκοκρατίας.  αχρ. έκδοση του συγγραφέα, Αθήνα
Πατρινέλης Χ., 1998, «Αντιτουρκικές κινήσεις και εξεγέρσεις (15ος-17ος αιώνας)», στο Ελλάς. Η Ιστορία και ο Πολιτισμός του Ελληνικού Έθνους. Από τις Απαρχές μέχρι Σήμερα, Εκδ. Οργανισμός Πάπυρος, 1998, Αθήνα, τόμος 2ος, σ. 60-62.
Πατρινέλλης Χ., 1998, «Η εκπαίδευση κατά την τουρκοκρατία. Σχολεία και δάσκαλοι στην Ελληνική Ανατολή (15ος -17ος αιώνας)» στο Ελλάς. Η Ιστορία και ο Πολιτισμός του Ελληνικού Έθνους. Από τις Απαρχές μέχρι Σήμερα, Εκδ. Οργανισμός Πάπυρος, 1998, Αθήνα, τόμος 2ος, σ. 38-43
Σβορώνος Ν., 2004, To Ελληνικό Έθνος. Γένεση και Διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού, εκδ. Πόλις, Αθήνα.
Σφυρόερας Β., 1998, «Κοινότητες και συντεχνίες», στην εγκυκλοπαιδική  σειρά  Ελλάς, εκδ.  Οργανισμός Πάπυρος, 1998, Αθήνα, τόμος 2ος, σ. 27-29.
Φωτάκος (Φώτιος Χρυσανθόπουλος), 1858, Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τύποις και βιλιοπωλείο  Π.Λ. Σακελαρίου, Αθήνα
http://btsapway.blogspot.gr


Δημοσιεύσεις άρθρου «Εκκλησία και νέος ελληνισμός. Οπτικές και απόψεις για το ρόλο και τη συμβολή της Εκκλησίας»:

Παροικιακό Βήμα, έντυπη έκδοση, Αυγ. 2015, σ. 13
http://www.greektribune.com.au/pdfs/august2015.pdf
Νέος Κόσμος  13.08.15. Ψηφιακή έκδοση
http://neoskosmos.com/news/el/node/50381
The Panhellenic Post 13.08.15.  Ψηφιακή έκδοση
http://panhellenicpost.com/archives/131141


http://btsapway.blogspot.gr

Thursday, April 7, 2016

Προξενικές υπηρεσίες νέας εποχής για τον Απόδημο Ελληνισμό, ανακοινώνουν Κοτζιάς και Κουρουμπλής

Αποχαιρετώντας την πατρίδα και τους συγγενείς
Για τον καθέναν απο αυτούς η κυβέρνηση Καραμανλή εισέπραξε 100 δολλάρια το κεφάλι για να τους στείλει στην Αυστραλία,ΗΠΑ,Καναδά κα.. Και μετα τους εγκατέλειψε σε αετονύχηδες ...

ΝΑ και κάτι καλό για τον απόδημο Ελληνισμό,αν προχωρήσουν οι υποσχέσεις που ανακοίνωσαν δύο κορυφαίοι υπουργοί της Κυβέρνησης και μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

Τέλος στις γραπτές, γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες αναζήτησης μέσω προξενείων των πιστοποιητικών που εκδίδουν οι δήμοι στην Ελλάδα.

Όλοι οι απόδημοι με την υποβολή μιας απλής αίτησης στην προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους, από εδώ και στο εξής, μέσα σε λίγα λεπτά θα μπορούν να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις του Δημοτολογίου τους, πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης. Πώς; Είναι απλό: Ηλεκτρονικά, όπως εξυπηρετούνται ήδη οι Έλληνες πολίτες στο εσωτερικό με το Εθνικό Δημοτολόγιο, το ίδιο θα γίνεται πλέον και στο εξωτερικό.

Το υπουργείο Εξωτερικών, εδώ και μήνες επεξεργάζεται επίπονα ένα Σχέδιο Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Προξενικών Υπηρεσιών που με την ολοκλήρωσή του, θα αποτελέσει βαθύτατη και ρηξικέλευθη μεταρρύθμιση στον τρόπο λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών της χώρας στο εξωτερικό. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα για την ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας του ελληνικού κράτους προς οποιονδήποτε πολίτη στο εξωτερικό, ως βασικό και αναπόσπαστο τμήμα της δημόσιας διπλωματίας που πρέπει να ασκεί μία χώρα.

Το νέο αυτό επίτευγμα, το Έργο Πρόσβασης του υπουργείου Εξωτερικών και των Προξενικών Αρχών της Ελλάδος ανά τον κόσμο, στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου, θα ανακοινώσουν σήμερα σε κοινή συνέντευξη τύπου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς και ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tuesday, December 15, 2015

To "ΚΑΛΑΜΙ" των αποδήμων στις ΗΠΑ αποκαλύπτει "κομπίνες" εντός και εκτός

ΑΠΑΤΕΣ του υπουργείου Εξωτερικών με κρατικό
χρήμα (προϋπολογισμός), στο όνομα του απόδημου Ελληνισμού;;;Μπορεί το ''Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ) να αυτοδιαλύθηκε στα μέσα του χρόνου 2010, αλλά γιά τον κρατικό προϋπολογισμό και ειδικά γιά τις πιστώσεις του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας -σε ότι αφορά τα ''έξοδα'' της άχρηστης ''σκανδαλιάρας'' Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ)- παραμένει... ζωντανό, αφού στα χρόνια της κρίσης, των μνημονίων και της λιτότητας -από 2010 και μετά- προβλέπονται κάθε χρόνο ποσά από 200.000 ίσαμε 350.000 ευρό. Τα χρήματα είναι γιά την...''λειτουργία του ΣΑΕ'' και την...''παγκόσμια Συνέλευση'', αλλά και την...''προετοιμασία αυτής''. Δεν έχει σημασία αν δεν έγινε ποτέ Συνέλευση (η τελευταία ήταν αρχές Δεκέμβριου 2006 στην Θεσσαλονίκη) και φυσικά δεν έγινε ούτε προετοιμασία της, δεν έχει σημασία αν το ΣΑΕ δεν λειτουργεί αφού ουσιαστικά δεν υπάρχει, αλλά οι πιστώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό γιά την ΓΓΑΕ, κάθε χρόνο είναι εκεί. 'Οπως και πιστώσεις γιά...''προγράμματα απόδημων και παλιννοστούντων Ελλήνων''. Στην περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα, από ότι γνωρίζουμε, κάτοικοι της χώρας προσπαθούν με κάθε τρόπο να μεταναστεύσουν, να φύγουν από την Ελλάδα. Δεν γνωρίζουμε 'Ελληνες απόδημους να θέλουν να...γυρίσουν, δηλ. να ''παλιννοστήσουν'' στην χρεοκοπημένη Ελλάδα.
Στον προϋπολογισμό 2016 και στις πιστώσεις του υπουργείου Εξωτερικών γιά την ΓΓΑΕ, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Νίκου Κοτζιά (9 Δεκ. '15, με αρ. Πρωτ. 3906) που ηγείται και της ΓΓΑΕ έχοντας εκεί ως επικεφαλή, τον ''κηπουρό'' του Μιχ. Κόκκινο (που έχει ''μουρλαθεί'' στα ταξίδια με κρατικό χρήμα, ειδικά στον τόπο καταγωγής του), βλέπουμε σύνολο 3.2 εκατομ. ευρό γιά την ΓΓΑΕ, από τα οποία ποσοστό 47.5% (δηλ. σχεδόν τα μισά) είναι γιά το (ανύπαρκτο) ΣΑΕ (352.000) και γιά...''προγράμματα απόδημων και παλιννοστούντων Ελλήνων'' (1.150.000). Αντίστοιχα γιά τον χρόνο 2015 σε σύνολο επίσης 3.2 εκατομ., οι πιστώσεις γιά ΣΑΕ ήταν 200.000 και γιά...''παλιννοστούντες'' 1.170.000 ευρό.
Και το ερώτημα: Αφού ΣΑΕ δεν υπάρχει ουσιαστικά, αφού ''παλιννόστηση'' δεν υπάρχει, ΠΟΥ πήγαν τα χρήματα -αν ξοδεύτηκαν- των πιστώσεων γιά ΣΑΕ και ''παλιννόστηση'' (περίπου 5.5 εκατομ. ευρό), από 2010 ίσαμε τώρα;;;
- Δεν περιμένουμε από τους άσχετους με Ομογένεια, γελωτοποιούς-μέλη της ''Επιτροπής της Βουλής γιά Απόδημους'' να ασχοληθούν με το ζήτημα και φυσικά ούτε από τον γραφικό πρόεδρό της Μιχ. Τρανταφυλλίδη, που άρχισε κι αυτός τουριστικά ταξιδάκια -με κρατικό χρήμα- στο εξωτερικό, γιά να γνωρίσει τους... Απόδημους 'Ελληνες (πρόσφατα, Ιταλία).
- Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης, ΔΕΝ έχει αρμοδιότητα γιά τους Απόδημους (βλ. ΦΕΚ 2223, 15 Οκτ. '15), άσχετα αν -ψευδέστατα- αφήνεται να εννοηθεί ότι έχει. Γι' αυτό και δεν υπογράφει την απόφαση γιά τις πιστώσεις (ή οτιδήποτε σχετικό με) ΓΓΑΕ (τα προηγούμενα χρόνια τις υπόγραφαν υφυπουργοί Εξωτερικών, αρμόδιοι γιά Απόδημους 'Ελληνες).

Ελληνική αμαρτωλή Ομοσπονδία ''γκέττο'' Αστόριας Νέας Υόρκης: Είναι... ''καραγκιόζηδες'' και δεν το κρύβουνΦαίνεται ότι η Ομοσπονδία απατεωνίσκων ''γκέττο'' Αστόριας Νέας Υόρκης (με πρόεδρο Π. Γαλάτουλα) θα έχει μέλη ακόμα τα γνωστά ''υπέργηρα σαράβαλα'' αντιπροσώπους υπαρκτών και ανύπαρκτων συλλόγων-μελών. 'Ετσι εξηγείται η ''υπενθύμιση'' γιά τις πανομογενειακές συγκεντρώσεις'' (όπου μαζεύονται ''τρεις κι ο κούκος'') γιά την προετοιμασία της παρέλασης γιά την 25η Μαρτίου, με εβδομαδιαίες καταχωρήσεις στα μπακαλομάγαζα που ονομάζονται ''ελληνόφωνα ΜΜΕ'' στην Αστόρια. Εκτός και αν συμβαίνει αυτό που...συμβαίνει: ''Εξαγορά'' των ΜΜΕ με χαζοκαταχωρήσεις γιά να μην ασχολούνται με τα χοντρά οικονομικά και λοιπά σκάνδαλα στην Ομοσπονδία των διαχρονικών απατεωνίσκων. Φυσικά, η εξαγορά γίνεται με χρήματα γιά την παρέλαση που δίνουν οι Ομογενείς, από τα οποία συντηρείται -παράνομα- και η Οργάνωση.
Γιά τους ερωτούντες: Δεν έγινε ακόμα η δίκη των κατηγορούμενων γιά απάτη, πρόεδρου και μελών του πρώην συμβούλιου της Ομοσπονδίας
.......................................................................................................................................................................................................................................

Το ''ΠΟΤΑΜΙ'' προτείνει να έχει η Βουλή 250 βουλευτές, σύν 5 από την Ομογένεια... (Η πρόταση αναλυτικά)
Μία χρήσιμη παρατήρηση: Η Ελλάδα ομιλεί γιά 6-7 εκατομ. 'Ελληνες (απόδημους) σε όλον τον κόσμο, που ζουν μόνιμα εκτός (χώρας) Ελλάδας. Εμείς υποστηρίζουμε ότι είναι κοντά 4 εκατομ. Αναλογικά, το 25% περίπου του ελληνικού 'Εθνους. Με ποιά λογική το 25% να έχει μόνο 5 έδρες στην Βουλή, δηλ. ποσοστό 2% και όχι, 25 ή 50 έδρες, δηλ. ποσοστό 10% ή 20% του σύνολου των (250) εδρών; Ειλικρινά, δεν γνωρίζουμε γιατί ακόμα οι ''πολιτικές-κομματικές συμμορίες Ελλάδας'', όταν αναφέρονται στην Ομογένεια, νομίζουν ότι απευθύνονται σε...κάφρους.
Οι διαπλεκόμενες-διεφθαρμένες, άχρηστες και ανίκανες ''πολιτικές-κομματικές συμμορίες'' Ελλάδας, κατάστρεψαν την πατρίδα μας και τον λαό της. Ο ''κοιμώμενος γίγαντας'', ο απόδημος Ελληνισμός, μήπως οφείλει να κάνει ΤΩΡΑ πράξεις ουσιαστικής παρέμβασης στην Ελλάδα;


«Είναι καλύτερα να είσαι σιωπηλός/-λή και να θεωρείσαι βλάκας, παρά να μιλάς και να αίρεις κάθε αμφιβολία» (Αβραάμ Λίνκολν)
Η Ομογένεια ΗΠΑ γελά -και θλίβεται- με χαζο''δηλώσεις'' της ''κυβερνητικής εκπροσώπου'', 'Oλγας Γεροβασίλη
(ή ''τους μαυρο-γυαλούρους Ελλάδας και αν πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς'')
Γιά δεκαετίες πιστεύαμε ότι οι 'Ελληνες πολιτικοί, εκτός από άχρηστοι-κουτοπόνηροι, είναι και γραφικοί. Μας είχαν ''πείσει''. Και απλά γελούσαμε με τις διάφορες ''σαχλαμάρες'' που ''εκτόξευαν'' γιά ζητήματα απόδημου Ελληνισμού. Τώρα, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ελλάδας, μας πιστοποιεί ότι είναι και άσχετοι ''ρωποπερπερήθρες'', αφού ''εκτοξεύουν'' και χοντρές ανοησίες, με τις οποίες υποτιμούν την νοημοσύνη μας.
Η ''εκπρόσωπος'', σε συνέντευξή της σε ελληνική εφημερίδα Αστόριας Νέας Υόρκης (26 Νοε. '15) και στην ερώτηση γιά ''ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης με στόχο την αναζωογόνηση των σχέσεων με την Ομογένεια'', απαντά (εκτός των άλλων): ''Η ενίσχυση του Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ)''. Η άσχετη ''εκπρόσωπος κυβέρνησης'', δεν γνωρίζει ότι το ΣΑΕ ''πέθανε'' τον χρόνο 2009;;; Σε άλλη ερώτηση ''τι θα ήθελε η κυβέρνηση να κάνουν οι Ομογενείς γιά την Ελλάδα'', απαντά: ''Επενδύσεις...''. Δηλαδή, μας λέει: ''Ελάτε στην Ελλάδα, με το σάπιο-διεφθαρμένο κράτος, γιά να σας κλέψουμε, όπως συνηθίζουμε και μετά να φύγετε αγανακτισμένοι (όπως συνηθίζεται)''.

'Ενας πολιτικός της Ελλάδας, με στοιχειώδη γνώση και σοβαρότητα, αντί να ''παίζει με τα νεύρα μας'' εκτοξεύοντας βλακείες, περί (πεθαμένου) ''ΣΑΕ'', της ''επιστολικής ψήφου'' που ''θα'' μας έδιναν και (απαγορευτικών) ''επενδύσεων'', θα έλεγε τα απλά, πρακτικά και αυτονόητα:
«Από εσάς τους Ομογενείς θέλουμε 3 βασικά (σύν 2) πράγματα.
1- Κρατήστε την ελληνική μας γλώσσα, τις παραδόσεις μας, με κάθε τρόπο... κρατήστε παιδιά και εγγόνια σας κοντά στην Ελλάδα.
2- Χρησιμοποιείτε-καταναλώνετε εισαγώμενα ελληνικά προϊόντα. Βοηθήστε όπου και όπως μπορείτε, προβάλλοντάς τα στην Αμερική σε εστιατόρια, σε ''σούπερ μάρκετς'' κ.ά., γιά να τριπλασιάσουμε, να πενταπλασιάσουμε τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στις ΗΠΑ.
3- Να έρχεστε συχνά στην Ελλάδα και ειδικά προσκαλέστε Αμερικανούς συμπολίτες σας να την επισκέπτονται μαζί σας.
Και αν θέλετε, δώστε προσοχή σε δύο ακόμα θέματα:
4- Βοηθείστε, όπως μπορείτε, τους έχοντες ανάγκη στον τόπο καταγωγής σας, ειδικά άπορες οικογένειες με παιδιά.
5- Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες, προσκαλέστε νόμιμα άνεργους από την Ελλάδα, να εργαστούν στις επιχειρήσεις σας, στις ΗΠΑ».
( Θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο, στα αμερικάνικα ''σούπερ μάρκετς'' να υπάρχουν π.χ. ελαιόλαδα από Ισπανία, Ιταλία, Χιλή κ.ά. και να μην υπάρχει ελληνικό ελαιόλαδο. Να υπάρχει τυρί ''φέτα'' από... Βουλγαρία και να μην υπάρχει από Ελλάδα. Και αναρωτιόμαστε, οι 15-20 αργόσχολοι 'Ελληνες ''διπλωμάτες'' και ''εμπορικοί ακόλουθοι'' στις ΗΠΑ, εκτός από τουρισμό με κρατικό χρήμα και...πληρεξούσια, τι άλλο κάνουν; )
Με την μεγάλη κρίση στην Ελλάδα, πιστεύαμε, ως αφελείς, ότι οι πολιτικοί της θα είχαν μία κάποια έστω μικροσοβαρότητα, θα περιόριζαν τις βλακείες. Φαίνεται ότι, δυστυχώς, οι θλιβερές ''πολιτικές-κομματικές συμμορίες'', ΔΕΝ αλλάζουν με τίποτα και ας καταστρέφεται η χώρα.
Σημ.: Η Ελλάδα γιατί έχει ακόμα στις ΗΠΑ τους άχρηστους ''τουρίστες'' που αποκαλούνται ''εμπορικοί ακόλουθοι''; Η Ελλάδα (εδικά η ''χαβούζα ΥΠ.ΕΞ.'') γιατί δεν μαζεύει τους χαζο-διπλωμάτες ''τουρίστες'' στις ΗΠΑ, που αντί να προβάλουν την χώρα ουσιαστικά, εκτοξεύουν βλακείες με ''ομιλίες'' τους σε εκδηλώσεις ομογενειακών Οργανώσεων, όπου συνδιασκεδάζουν μαζί με τα άχρηστα ''ψώνια'', τους προεδροπαράγοντες;

Η Ελλάδα είναι γιά πρώτη φορά (από 18 Νοεμβρίου '15) στις χώρες των οποίων οι πολίτες, μπορούν να εργάζονται -από 16 Ιανουαρίου 2016- προσωρινά στις ΗΠΑ (Visa H-2, Nonimmigrant Worker Programs), με (ή χωρίς) πρόσκληση εργοδότη... (Η απόφαση του Department of Homeland Security)

Saturday, November 30, 2013

Οι ΑΠΟΔΗΜΟΙ σε κίδυνο απο την κρίση,αδιαφορία και αετονύχηδες..


Μόλις πριν λίγα χρόνια, όλοι έλεγαν στην Ελλάδα," πάρε ένα ακίνητο για το μέλλον σου...δεν πέφτει ποτέ  αξία του. Κι όσο το ίδιο το κράτος το έπαιζε κτηματομεσίτης  και ρύθμιζε τις τιμές κανείς δεν δίσταζε να πετάξει και εκατομμύρια για ένα ακινητο.
Δυστυχώς τα πράγματα άλλαξαν πολύ στη πατρίδα μας και σε όλο τον πλανήτη τωρα που οι τράπεζες θέλουν να ελέγχουν τα πάντα ακόμα και τους απανταχού πρωθυπουργούς ,αντιπολιτεύσεις και ολόκληρα κοινοβούλια,για να καταστούν ιδιοκτήτες της Γής και ότι βρίσκεται επάνω της, και κανείς δεν γνωρίζει τί μέλλει γενέσθαι. 
Οι απόδημοι που τόσα χρόνια χαίρονταν όταν αγόραζαν... ένα "κεραμίδι" στην Ελλάδα βρίσκονται στην άσχημη θέση να καλούνται να πληρώσουν χαράτσι και κανείς να μη τους ενημερώνει σωστά.. και να τρέχουν με τη σειρά τους να απαλλαγούν απο περιουσίες  που τους άφησαν γονείς ή αγόρaσαν οι ίδιοι αλλά ποτέ δεν εισέπραξαν κάτι απο αυτά.
Δεν πάει πολύς καιρός που ο φίλος μου ο Γιώργος ο μηχανικός απο τη Μελβούρνη μου έλεγε για έναν ανιψιό του απο την Ελλάδα ότι του ζητούσε αν αποφασίσει να πωλήσει τα λίγα στρέμματα που έχει στο χωριό να τον ενημερώσει μήπως και δανειστεί καποια χρήματα και τα αγοράσει αυτός. 
"Σκέφτηκα ότι προσωπικά δεν με ένοιαζαν τα 500 και τα 1000 δολλάρια που κοστιζαν τα κτήματα  και του είπα ότι του τα χαρίζω για να μείνει στο χωριό και να μη ρημάξει η πατρική περιουσία" . Ειχε πει και στον αδερφό του να κάνει το ίδιο κι αν θέλει και κάποια χρήματα θα προσπαθούσε το παιδί να δανειστεί και να τα δώσει. Ο αδερφός απέφευγε να απαντήσει κι όλο έλεγε ..''άσε και θα δούμε μήπως παει κανενα παιδί ή εγγόνι απο την Αυστραλία στο χωριό... Τωρα όμως που του ήρθαν κάτι λογαριασμοί απο την Ελλάδα να πληρώσει για τα εγκατελειμένα κτηματάκια ήρθε και με ρώτησε αν ο ανιψιός ενδιαφέρεται ακόμα.."
Δυστυχώς η κρίση που οργάνωσαν τραπεζίτες και άλλοι ..αμαρτωλοί χτυπάει αρκετα και τους απόδημους  αλλά κανεις δεν νοιάζεται γι αυτούς.
Συμπάροικος που βρίσκεται στην Αθήνα τηλεφώνησε προχτες για να ρωτήσει τί γίνεται με την Αυστραλία και πόσο ενημερωμένοι είναι οι εκεί  Έλληνες για τα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα γι αυτούς...χωρίς αυτούς..
'Πολύ απλά να σου πώ ,μου είπε, αυτα που πριν λίγο με απάντησε υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας ,φίλος φίλης μου:
ΔΥΣΤΥΧΩΣ οι έλληνες της Αυστραλίας,δεν έχουν καμμιά ενημέρωση για το τί συμβαινει με συμβάσεις ,συνταξεις κ.α. και πέσανε κάτι αετονύχηδες δικηγόροι και άλλοι  τους τα αρπάζουν χοντρά και οι αντιπρόσωποί του αντι να ενημερώσουν τον κόσμο τσακωνονται μεταξύ τους ή δεν λένε τίποτα...
"Λυπάμαι αλλά τα πράγματα είναι παραπάνω απο απαράδεκτα, όχι μόνο για την Αυστραλία,αλλα και για τις ΗΠΑ και τον Καναδα και για όσους βρίσκονται πολυ μακρυά απο την Ελλάδα."
Δυστυχώς η πρ.συμπάροικος έχει απόλυτα δίκαιο. Τα πράγματα είναι πολυ χειρότερα απο σα γράψαμε αλλά αποφασίσαμε σύντομα να επισκεφτουμε τις υπεύθυνες υπηρεσίες που ασχολούνται με τους απόδημους και να σας μεταφέρουμε απο πρωτο χέρι τα όσα σας ενδιαφέρουν..
Αν και εσεις έχετε κάποιο πρόβλημα με τα περιουσιακά σας στην Ελλάδα, γράψτε μας 
efhmeris@gmail.com
Λυπούμαστε αλλά η αδιαφορία όλων αυτων που επρεπε να ενδιαφέρονται είναι μεγάλη και σε λίγο χιλιάδες συμπάροικοι θα είναι μπλεγμένοι πολυ άσχημα, αλλά γι αυτά σε επόμενο άρθρο μας και μετα απο τις επαφες με τους εν Ελλάδι αρμόδιους.
Δ.Π


Sunday, November 3, 2013

Το νέο Δ.Σ της Ελληνικής Κοινότητας Μιλάνου-Ιταλίας


Πρωτοβουλίες Βολιωτών στο Μιλάνο

Λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρούσα ανακοίνωση

ΣΤΙΣ 26 Οκτωβρίου συνήλθε στην έδρα της Ελληνικής Κοινότητας 
του Μιλάνου το πρώτο ΔΣ 
με τους συμβούλους της ΟΕΚΑΙ που εκλέχτηκαν στο πρόσφατο ΤΣ στο Μιλάνο. 
Σας κοινοποιούμε τη σύνθεση του νέου ΔΣ με τις αρμοδιότητες των Συμβούλων του 
Εκτελεστικού. 
 Γιάννης Κορίνθιος, πρόεδρος 
 Μαρία Χαπαλόγλου, αντιπρόεδρος 
 Νίκος Φράγκος, γραμματέας 
 Κώστας Μπουζάλης, ταμίας 

 Δημήτρης Φέσσας, σύμβουλος 
 Γιώργος Σολωμός, σύμβουλος 
 Ντίνα Μπαλαφούτη, σύμβουλος 
 Γιάννης Αλεξανδράτος, σύμβουλος 
 Παύλος Φουρλόττι, σύμβουλος 
Σύντομα θα ανακοινωθούν οι διοικητικές αρμοδιότητες των άλλων συμβούλων και τα 
γνωμοδοτικά όργανα που θα πλαισιωθούν και με προσωπικότητες αναγνωρισμένου 
κύρους της Ομογένειας. 


 Για το ΔΣ 

Γιάννης Κορίνθιος 
Πρόεδρος 

 Νίκος Φράγκος 

 Γραμματέας

FEDERAZIONE DELLE COMUNITÀ E CONFRATERNITE ELLENICHE IN ITALIA 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ 
via Tosarelli 191, 40055 Villanova di Castenaso (BO), ITALIA 
Presidenza: Via P. Neruda 6, 81031 AVERSA (CE), ITALIA, 00393388013550, jakori@alice.it 
Segreteria: Via Verdi 21, Daverio (VA) 21020, ITALIA, 00393356839067, nikos_frangos@hotmail.com 

Ψάξε στην Εφημερίδα efhmeris.blogspot.com

wibiya widget

There was an error in this gadget